Koszyk
Twój koszyk:
0 Ulubione Kontakt

Biuro obsługi Klienta

Pn. - Pt od.8.30 do 16.30

+48 784 000 900
Koszyk

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEPSEGAFREDO.PL

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego Segafredo Zanetti Poland spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą: ul. Partyzantów 7, 32-700 Bochnia, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Gospodarczego pod numerem KRS 0000127098, której nadano numer NIP 8681746560 oraz numer REGON 852630900, o wpłaconym kapitale zakładowym w wysokości 45.515.000 zł., zwanego dalej Sklepem.

Poniższe terminy użyte w niniejszym regulaminie, zwanym dalej regulaminem należy rozumieć w sposób wskazany poniżej :

 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która składa zamówienie i dokonuje zakupu w Sklepie internetowym;
 • Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

 • Przedsiębiorca Indywidualny – oznacza osobę fizyczną zawierającą umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

 • Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Segafredo Zanetti Poland Sp. z o.o., (Sklepu);

 • Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);
 • Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 827);
 • Sklep internetowy, zwany również Sklepem – serwis internetowy dostępny pod adresem: www.sklepsegafredo.pl , w ramach którego Klient składa Zamówienia i dokonuje zakupów;
 • Towar – produkty, których opis zamieszczony jest w Sklepie internetowym i tam zaprezentowane;
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, obejmujące jego bezpośrednią i jednoznaczną wolę zawarcia Umowy sprzedaży, które wskazuje między innymi liczbę i rodzaj zamawianego przez Klienta Towaru;
 • Umowa sprzedaży – zawierana dzięki wykorzystaniu Sklepu internetowego umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Segafredo Zanetti Poland sp. z o.o. a Klientem;
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami).


1. Niniejszy Regulamin, wydany na podstawie art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami) stanowi zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym http://www.sklepsegafredo.pl/regulamin,p14.html

2. Prowadzącym Sklep internetowy, działający pod adresem www.sklepsegafredo.pl , prowadzony jest przez Segafredo Zanetti Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Bochni, zwana dalej Sprzedającym.

3. Klient we wszelkich sprawach związanych z korzystaniem ze sklepu internetowego, a w szczególności w sprawie składania reklamacji, może kontaktować się ze Sprzedającym, za pomocą telefonu : (14) 615 41 00 lub adresu e-mail : info@segafredo.pl, jak również listownie na adres pocztowy Sprzedającego, osobiście w siedzibie Sprzedającego w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 16.00. Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora.

4. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, składania zamówień na towary dostępne w Sklepie, dostarczania zamówionych towarów Kupującemu, uiszczania przez Kupującego cen sprzedaży za nabywane towary, uprawnienia Klienta, w tym również uprawnienia w zakresie odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedającym, jak również, zasady ochrony danych osobowych Klienta oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

5. Uzyskanie dostępu do komputera i/lub urządzenia końcowego z dostępem do internetu należy do Klienta.

6. Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność́ działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność́ przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć́ wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu sklepsegafredo.pl, należy je wszystkie wyłączyć́.

7. Wszelkie informacje o Towarach, zamieszczone na stronach internetowych Sklepu – ich ceny, parametry, stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, nie stanowiąc oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

8. Zamierzając korzystać ze Sklepu internetowego Klient zobowiązany jest dokonać rejestracji, wypełniając dane, określone w formularzu rejestracji w Sklepie internetowym, a następnie dokonując akceptacji danych i rejestracji, na stronie Sklepu. Dokonanie rejestracji jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż zapoznał się on z niniejszym regulaminem i akceptuje w całości jego treść.

9. Wyłączenie lub ograniczenie przez Segafredo Zanetti Poland Sp. z o.o. prawa Klienta do korzystania ze Sklepu Internetowego może nastąpić w terminie określonym przez prowadzącego Sklep internetowy, w przypadku naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, niezależnie od skutków tego naruszenia.

10. Każdy Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 • nieprzekazywania jakichkolwiek treści zabronionych przez prawo,
 • nie zakłócania z korzystania ze Sklepu internetowego przez innych Klientów i/lub nie zakłócania funkcjonowania Sklepu w ogóle, w tym do używania sprzętu o wymaganiach co najmniej takich, jak określone niniejszym regulaminem,
 • nie przekazywania niezamówionych przez innych użytkowników internetu informacji, zwanych „spam”,
 • korzystania ze Sklepu internetowego wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem tych treści.


11. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową: www.sklepsegafredo.pl, dokonać wyboru Towaru o oczekiwanych przez Klienta parametrach, cechach oraz w oczekiwanej przez Klienta ilości. Następnie celem zawarcia Umowy Klient powinien dokonywać kolejnych wskazanych na stronie internetowej Sklepu czynności technicznych, zgodnie z treścią wyświetlanych Klientowi na stronie internetowej Sklepu komunikatów.

12. Klient zamierzając złożyć zamówienie powinien dodać do koszyka produkty, które zamierza zakupić. Następnie powinien wybrać formę płatności oraz sposób dostawy i kliknąć przycisk „Przejdź dalej”. Następnie powinien wskazać - uzupełnić adres dostawy i dane do faktury(jeśli Klient oczekuje wystawienia faktury) i potwierdzić zamówienie przyciskiem „Wyślij zamówienie”.

13. Sprzedający nie będzie żądał od Klienta jakichkolwiek kaucji, bądź też udzielenia przez Klienta innych gwarancji finansowych.

14. Formy płatności. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

a)   płatność e-przelewem - transakcję realizuje system PayU Po zaksięgowaniu wpłaty zamówienie zostanie zrealizowane,

b)    płatność przelewem bankowym- na numer rachunku prowadzącego Sklep internetowy: Pekao S.A. III oddział Kraków  32 1240 2294 1111 0010 5734 9146. W tytule wpłaty na konto proszę podać numer zamówienia. Po zaksięgowaniu wpłaty zamówienie zostanie zrealizowane,

c)   Płatność gotówką przy odbiorze – opcja dostępna wyłącznie przy odbiorze towaru z siedziby prowadzącego Sklep internetowy, to jest : 32-700 Bochnia, ul. Partyzantów 7.

d)   Płatność kartą płatniczą- podmiotem świadczącym obsługę za pośrednictwem serwisu Blue Media S.A.

e)   Dostępne karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro. Klient musi dysponować kartą umożliwiającą dokonywanie płatności w Internecie (o tym czy dana karta spełnia ten warunek należy upewnić się w banku, który wydał kartę). Płatność kartą płatniczą odbywa się za pośrednictwem serwisu PayU lub Blue Media S.A. Operacja płatnicza dokonywana jest pomiędzy klientem a wybranym operatorem płatności.

15. Wszelkie ceny podane na stronie internetowej Sklepu stanowią ceny wiążące w chwili składania przez Klienta zamówienia i są cenami brutto. Informacja o całkowitym koszcie zakupu Towaru, obejmującego jego cenę oraz koszt dostawy są dostępne dla Klienta po wybraniu przez niego formy płatności za wybrany Towar oraz sposobu dostawy.

16. Po wykonaniu przez Klienta wszystkich czynności technicznych, zgodnie ze wskazaniami na stronie internetowej Sklepu na stronie internetowej zostaną wyświetlone wszystkie wprowadzone uprzednio przez Klienta dane Zamówienia, tytułem jego podsumowania.

17. Przed złożeniem Zamówienia Klient w celu umożliwienia zawarcia Umowy i realizacji Zamówienia Klient musi dokonać akceptacji niniejszego Regulaminu oraz warunków Umowy sprzedaży poprzez podanie danych osobowych Klienta, oznaczonych na stronie internetowej Sklepu jako obowiązkowe.

18. Zawarcie Umowy sprzedaży następuje poprzez wysłanie przez Klienta Zamówienia, oznaczającego złożenie przez Klienta oświadczenia woli w przedmiocie zamiaru zawarcia z Segafredo Zanetti Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Bochni Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu oraz akceptację przez prowadzącego Sklep internetowy tego oświadczenia poprzez wysłanie Klientowi wiadomości elektronicznej e-mail, obejmującej akceptację wszystkich uprzednio wskazanych przez Klienta elementów zamówienia. O chwili zawarcia umowy decyduje chwila otrzymania wiadomości e-mail, o której mowa w zdaniu poprzednim.

19. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty na rachunek Sprzedawcy. W przypadku karty płatniczej rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje po pozytywnej autoryzacji karty.

20. Akceptując Regulamin Klient, dokonujący zakupu oferowanych produktów wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Sprzedawcę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.
21. Sprzedawca wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści.
22. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Kupującego wskazane przez niego przy rejestracji, jako właściwe do wystawienia faktury VAT.
23. Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona Klientom za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

21. Prawo odstąpienia od umowy. Klient będący konsumentem w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów, w tym Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) oraz Przedsiębiorca Indywidualny, dokonujący zakupów w Sklepie internetowym Sprzedającego, zawierając z Kupującym umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając Sprzedającemu stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni (14 dni). Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie czternastu dni (14 dni) od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towaru nabytego od Sprzedającego w jego Sklepie internetowym, lub w którym w posiadanie Towaru weszła osoba trzecia inna niż przewoźnik, wskazana uprzednio przez Klienta jako osoba uprawniona do odbioru Towaru. O zachowaniu terminu zwrotu towaru decyduje data wysłania przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

22. Zgodnie z pkt 19, do odstąpienia od umowy wymagane jest od Klienta złożenie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy w terminie wskazanym w pkt 19. Klienta, zamierzając złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy może wybrać jedną z form odstąpienia, wskazanych poniżej :

1) wysłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres pocztowy Sprzedającego,

2) wysłanie oświadczenia w formie elektronicznej na adres e-mail : zwrot@sklepsegafredo.pl

23. Klient składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, umieszczonego do pobrania na stronie internetowej Sprzedającego - formularz.

24. Sprzedający prześle na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie otrzymania jego oświadczenia o odstąpieniu od umowy niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy.

25. Sprzedający po otrzymaniu oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy i po przesłaniu Klientowi potwierdzenia otrzymania tego oświadczenia zwróci Klientowi wszelkie dokonane przez Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia towaru do Klienta, w terminie czternastu dni (14 dni) od otrzymaniu oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. W przypadku wyboru przez Klienta formy przekazania Sprzedającemu Towaru innej niż zwykły, najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie będzie zobowiązany do zwrotu na rzecz Klienta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, związanych z jego wyborem innego niż najtańszego sposobu dostarczenia Towaru.

26. Sprzedający dokona zwrotu dokonanych uprzednio przez Klienta płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył uprzednio uiszczając płatność Klient, chyba że Klient w sposób wyraźny zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

27. W przypadku zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

28. Sprzedający będzie uprawniony do powstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub do chwili dostarczenia Sprzedającemu przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

29. Klient jest zobowiązany do zwrotu Towaru Sprzedającemu, bądź przekazania Towaru osobie/osobom upoważnionym uprzednio do odbioru przez Sprzedającego niezwłocznie, jednak nie później niż czternaście dni (14 dni) o dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie towaru przed jego upływem. Koszty zwrotu Towaru ponosi Klient.

30. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do produktów spożywczych po otwarciu opakowania produktu spożywczego.

31. Reklamacje. Sprzedający przestrzega obowiązku dostarczania Towarów bez wad.

32. W przypadku wadliwości Towaru, podstawą prawną rozpatrywania reklamacji są przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2014, poz. 121).

33. Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, w przypadku, gdy Towar konsumpcyjny jest wadliwy. Sprzedawca odpowiada zarówno za wady fizyczne, jak i prawne. Wada fizyczna to niezgodność produktu z umową w szczególności gdy rzecz nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć, gdy rzecz nie ma właściwości, o których posiadaniu Klient został zapewniony przez Sprzedającego lub stosowaną przez Sprzedającego reklamę, gdy rzecz nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedającego, gdy rzecz została wydana Klientowi w stanie niezupełnym. Wada prawna to w szczególności wada polegająca na tym, że zakupiony przez Klienta Towar jest własnością osoby trzeciej, lub jest obciążony prawem osoby trzeciej, bądź też cechuje się ograniczeniami wpływającymi na możliwości korzystania i/ lub rozporządzania rzeczą wobec treści decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

W trybie art. 558 § 1 k.c. odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej w przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, w tym w przypadku sprzedaży na rzecz osoby fizycznej, zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest wyłączona.

34. W przypadku wystąpienia wady Klient uprawniony jest do złożenia Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi i zażądać wedle wyboru Klienta :
a) wymiany towaru na nowy, albo;
b) naprawy towaru, albo;
c) obniżenia ceny, albo;
d) odstąpić od umowy – o ile wada jest istotna.

35. Sprzedający może pod pewnymi warunkami zaproponować inne rozwiązanie, pod warunkiem uwzględnienia następujących okoliczności:
a) łatwość i szybkość wymiany lub naprawy Towaru;
b) charakter wady – istotna czy nieistotna;
c) to, czy Towar był już wcześniej reklamowany.

36. W przypadku gdy Klient zażąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, Sprzedający będzie uprawniony do odmowy spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez Klienta byłaby niemożliwa do zrealizowania dla Sprzedawcy lub w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów.

37. Również w przypadku skorzystania przez Sprzedającego z uprawnienia, o którym mowa wyżej w pkt 32 Klient może zmienić swój wybór i żądać doprowadzenia Towaru do stanu zgodności z umową w inny sposób, tj. obniżenia ceny.

38. Sprzedający wymieni Towar lub usunie wadę w rozsądnym czasie, nie dłużej 30 dni kalendarzowych. W przypadku nie dochowania przez sprzedającego tego terminu, Klient może wyznaczyć Sprzedającemu dodatkowy czas na spełnienie żądania. W przypadku dalszej bezczynności Sprzedającego i upływu wyznaczonego mu dodatkowego terminu Klient będzie uprawniony do odstąpienia od umowy lub żądania obniżenia ceny.

39. Uprawnienia Klienta z tytułu rękojmi za wady Towaru przedawniają się po upływie dwóch lat od dnia przejścia niebezpieczeństwa na Klienta. Klient będący przedsiębiorcą traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zawiadomił Sprzedającego niezwłocznie o wystąpieniu wady sprzedanego Towaru.

40. SklepSegafredo.pl nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Przed odesłaniem produktu należy wypełnić formularz reklamacji dostępny na stronie: http://www.sklepsegafredo.pl/reklamacja.html. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu, oraz w przypadku towarów objętych gwarancją, kartę gwarancyjną. Reklamowany towar nie może posiadać oznak użytkowania oraz musi być kompletny. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym produktem. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inny, dostępny w sklepie towar do wyboru. Korespondencja w trakcie realizacji reklamacji odbywać się będzie za pośrednictwem poczty e – mail  na adres: reklamacja@sklepsegafredo.pl.

41. W przypadku uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu do przesyłki Klient zobowiązany jest dołączyć również protokół uszkodzenia sporządzony w momencie odbioru towaru w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej i podpisany przez osobę dostarczającą przesyłkę.

42. Towar należy odesłać na adres:

Segafredo Zanetti Poland Sp. z o.o.
Ul. Partyzantów 7 
32 - 700 Bochnia

43. Koszty dostawy. Dostawy zamówionych Towarów realizowane są za pośrednictwem Poczty Polskiej,  firmy kurierskiej DPD lub paczkomatów InPost. Realizacja dostawy możliwa jest również poprzez osobisty odbiór Towaru w siedzibie Segafredo Zanetti Poland Sp. z o.o. : ul. Partyzantów 7 32 - 700 Bochnia.

Formy dostawy oraz ich koszty przedstawiają się następująco :

 

Do 0,35 kg

0,35 – 1 kg

1 – 2 kg

2,5 – 5 kg

5- 15 kg

15-25 kg

25- 31,5 kg

Kurier DPD

14,50 zł.

14,50 zł.

14,50 zł.

14,50 zł.

15,80 zł.

17,50 zł.

18,60 zł.

Paczkomaty InPost

9,90 zł.

9,90 zł.

9,90 zł.

12,50 zł.

-

-

-

Poczta Polska – paczka 48

11,90 zł.

12,90 zł.

15,50 zł.

-

-

-

-


44. Szacowany czas dostarczenia przesyłki zależny jest od wybranego sposobu dostawy i wynosi:

 • Poczta Polska (kurier 48): 2 dni robocze
 • Kurier DPD: 1 dzień roboczy
 • Paczkomaty InPost: 2 dni robocze
 • Odbiór osobisty w siedzibie prowadzącego Sklep internetowy, w Bochni, ul. Partyzantów 7: od pn. do pt. w godz. 8:00 - 16:00

Podane czasy oczekiwania są jedynie orientacyjne. Segafredo Zanetti Poland Sp. z o.o. nie odpowiada za opóźnienia, które wynikły z winy Poczty Polskiej bądź firmy kurierskiej lub InPost. Wszystkie wysyłki są realizowane w jak najkrótszym terminie, w miarę możliwości w ciągu 24h od wpłynięcia przelewu.

45. Każdy Klient składający Zamówienie otrzyma dowód zakupu w postaci paragonu. Klient chcący otrzymać fakturę powinien w momencie składania Zamówienia zaznaczyć taką opcję oraz uzupełnić dane na które faktura ma być wystawiona podając nazwę firmy, adres, oraz numer NIP – w miejscach wskazanych na Stronie internetowej. Ze względów ekologicznych przestaliśmy dołączać do zamówienia podsumowanie zakupu w formie papierowej. Fakturę elektroniczną wysyłamy na adres e-mail podany w czasie składania zamówienia.

46. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Segafredo Zanetti Poland Sp. z o.o. a Klientem będącym konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Segafredo Zanetti Poland Sp. z o.o. a Klientem nie będącym konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego poddaje się rozstrzygnięciu sądu właściwemu miejscowo ze względu na siedzibą Segafredo Zanetti Poland Sp. z o.o.

Klient będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

47. Na podstawie art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że : administratorem Państwa danych osobowych jest Segafredo Zanetti Poland sp. z o.o. z siedzibą w Bochni 32-700 przy ul. Partyzantów 7, tel.: + 48 14 615 4100 adres e-mail: info@segafredo.pl .

Administrator wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa przechowywanych danych osobowych.

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust 1 a, art. 6 ust b i art. 6 ust 1 f   Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj. dane osobowe przetwarzane są:

 1. na podstawie uzyskanej uprzednio zgody w celu realizacji usługi newsletter ( art. 6 ust. 1 a)
 2. w celu wykonania zawartej umowy i realizacji zamówień ( art. 6 ust .1 b)
 3. w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora tj. dochodzeniem roszczeń wynikających z zawartej umowy, w celu tworzenia statystyk zestawień i analiz na potrzeby własne administratora oraz w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług administratora ( art. 6 ust 1 f)

 

Przysługuje Państwu prawo do  :

 1. dostępu do treści danych
 2. sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych
 3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanie danych osobowych
 4. zażądania zaprzestania przetwarzania
 5. przenoszenia danych osobowych
 6. cofnięcia zgody w dowolnym momencie
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie przy ul. Stawki 2, w przypadku gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

 

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji umowy i obsługi składanych zamówień. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe realizacja celów wskazanych powyżej.

Udostępnione przez Państwa dane osobowe nie będą przekazywane i udostępniane podmiotom trzecim. Odbiorcami danych osobowych będą instytucje upoważnione z mocy prawa, dostawcy towarów i usług niezbędnych do realizacji ww. celów oraz inne podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych powyżej tj. wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnieść administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych, lub przez okres, wynikający z przepisów szczególnych w tym Ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. nakładających na administratora obowiązek przechowywania dowodów księgowych umów handlowych, roszczeń dochodzonych w postępowaniu cywilnym i objętych postępowaniem karnym albo podatkowym przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje, postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione

W trakcie składania zamówienia lub rejestracji na stronie Sklepu internetowego Klient powinien podać następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres fizyczny do doręczeń Towaru, adres e-mail, numer telefonu komórkowego.

Powyższe dane osobowe mogą być przetwarzane przez Sprzedającego w celu realizacji zamówienia Klienta, w tym również w celu informowania Klienta o statusie jego zamówienia lub  w celu uzyskania opinii Klienta w zakresie jego satysfakcji ze zrealizowanego zamówienia.

48. Złożenie przez Klienta zamówienia w ramach Sklepu Internetowego SKLEPSEGAFREDO.PL jest równoznaczne z wyrażeniem przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie ich wykorzystywania w ramach korzystania ze Sklepu internetowego.

49. W przypadku realizacji prawa odstąpienia od umowy, Klient może podać numer rachunku bankowego do zwrotu środków.

50. Klient w osobnych oświadczeniach dostępnych na Stronie internetowej Sprzedającego www.sklepsegafredo.pl może wyrazić zgodę na :

- przetwarzanie tych danych w innych celach niż związane z realizacją zamówienia, w tym marketingowych (wyrażenie zgody na otrzymywanie elektronicznych informacji reklamowych) i/albo

- przetwarzanie tych danych w innych celach niż związane z realizacją zamówienia – wyrażenie zgody na przesyłanie wiadomości newsletter Sprzedającego.

51 . W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Wzór formularza odstąpienia od umowy

[stosuje się do umów zawartych od dnia 25 grudnia 2014 r.]

[formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy]

…………………………………………………………

Miejscowość, data

Imię i nazwisko konsumenta: ………………………………………

Adres konsumenta:…………………….…………………………………

………………………………………………………………………………………

Adres e-mail:………………………………………………………………..

Numer telefonu:…………………………………………… ……………..

Numer zamówienia………………………………………………………

Data odbioru zamówienia………………………………………..…

Segafredo Zanetti Poland sp. z o.o.
ul. Partyzantów 7
32-700 Bochnia
(dopisek: odstąpienie od umowy)

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Ja/My (*)…………………………………………………………………………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*)

odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*):

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Numer rachunku bankowego do zwrotu środków: ..........................................................

posiadacz rachunku ....................................................................................................

Podpis konsumenta(-ów)

Obsługa Klienta Pn. – Pt. od 8:30 do 16:30
+48 784 000 900
Dane firmy

Segafredo Zanetti Poland Sp. z o.o.
Ul. Partyzantów 7
32 - 700 Bochnia
NIP: 8681746560
Regon: 852630900
KRS: 0000127098

Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.