Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEPSEGAFREDO.PL z dnia 1.06.2014 rok

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego Segafredo Zanetti Poland sp. z o.o., zwanego dalej Sklepem.

Poniższe terminy użyte w niniejszym regulaminie, zwanym dalej regulaminem należy rozumieć w sposób wskazany poniżej :

 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która składa zamówienie i dokonuje zakupu w Sklepie internetowym;
 • Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Segafredo Zanetti Poland Sp. z o.o., (Sklepu);
 • Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);
 • Sklep internetowy, zwany również Sklepem – serwis internetowy dostępny pod adresem www.sklepsegafredo.pl , w ramach którego Klient składa Zamówienia i dokonuje zakupów;
 • Towar – produkty, których opis zamieszczony jest w Sklepie internetowym i tam zaprezentowane;
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, obejmujące jego bezpośrednią i jednoznaczną wolę zawarcia Umowy sprzedaży, które wskazuje między innymi liczbę i rodzaj zamawianego przez Klienta Towaru;
 • Umowa sprzedaży – zawierana dzięki wykorzystaniu Sklepu internetowego umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Segafredo Zanetti Poland sp. z o.o. a Klientem,;
 • Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zmianami);
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami).


1. Niniejszy Regulamin, wydany na podstawie art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami) stanowi zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym http://www.sklepsegafredo.pl/regulamin-sklepu-do-25-12-2014,p2.html

2. Prowadzącym Sklep internetowy, działający pod adresem www.sklepsegafredo.pl , prowadzony jest Segafredo Zanetti Poland Sp. z o.o. z siedziba w Bochni.

3. Uzyskanie dostępu do komputera i/lub urządzenia końcowego z dostępem do internetu należy do Klienta.

4. Sprzedający zapewnia Kupującemu poprawność́ działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność́ przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć́ wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu sklepsegafredo.pl, należy je wszystkie wyłączyć́.

5. Wszelkie informacje o Towarach, zamieszczone na stronach internetowych Sklepu – ich ceny, parametry, stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, nie stanowiąc oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

6. Zamierzając korzystać ze Sklepu internetowego Klient zobowiązany jest dokonać rejestracji, wypełniając dane, określone w formularzu rejestracji w Sklepie internetowym, a następnie dokonując akceptacji danych i rejestracji, na stronie Sklepu. Dokonanie rejestracji jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż zapoznał się on z niniejszym regulaminem i akceptuje w całości jego treść.

7. Wyłączenie lub ograniczenie przez Segafredo Zanetti Poland Sp. z o.o. prawa Klienta do korzystania ze Sklepu Internetowego może nastąpić w terminie określonym przez prowadzącego Sklep internetowy, w przypadku naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, niezależnie od skutków tego naruszenia.

8. Każdy Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 • nieprzekazywania jakichkolwiek treści zabronionych przez prawo,
 • nie zakłócania z korzystania ze Sklepu internetowego przez innych Klientów i/lub nie zakłócania funkcjonowania Sklepu w ogóle, w tym do używania sprzętu o wymaganiach co najmniej takich, jak określone niniejszym regulaminem,
 • nie przekazywania niezamówionych przez innych użytkowników internetu informacji, zwanych „spam”,
 • korzystania ze Sklepu internetowego wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem tych treści.


9. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową : www.sklepsegafredo.pl, dokonać wyboru Towaru o oczekiwanych przez Klienta parametrach, cechach oraz w oczekiwanej przez Klienta ilości. Następnie celem zawarcia Umowy Klient powinien dokonywać kolejnych wskazanych na stronie internetowej Sklepu czynności technicznych, zgodnie z treścią wyświetlanych Klientowi na stronie internetowej Sklepu komunikatów.

10. Klient zamierzając złożyć zamówienie powinien dodać do koszyka produkty, które zamierza zakupić. Następnie powinien wybrać formę płatności oraz sposób dostawy i kliknąć przycisk „Przejdź dalej”. Następnie powinien wskazać - uzupełnić adres dostawy i dane do faktury(jeśli Klient oczekuje wystawienia faktury) i potwierdzić zamówienie przyciskiem „Wyślij zamówienie”.

11. Formy płatności. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

a)   płatność e-przelewem - transakcję realizuje system PayU Po zaksięgowaniu wpłaty zamówienie zostanie zrealizowane,

b)    płatność przelewem bankowym- na numer rachunku prowadzącego Sklep internetowy: Pekao S.A. III oddział Kraków 
32 1240 2294 1111 0010 5734 9146. W tytule wpłaty na konto proszę podać numer zamówienia. Po zaksięgowaniu wpłaty zamówienie zostanie zrealizowane,

c)   Płatność gotówką przy odbiorze – opcja dostępna wyłącznie przy odbiorze towaru z siedziby prowadzącego Sklep internetowy, to jest : 32-700 Bochnia, ul. Partyzantów 7.

12. Po wykonaniu przez Klienta wszystkich czynności technicznych, zgodnie ze wskazaniami na stronie internetowej Sklepu na stronie internetowej zostaną wyświetlone wszystkie wprowadzone uprzednio przez Klienta dane Zamówienia , tytułem jego podsumowania.

13. Przed złożeniem Zamówienia Klient w celu umożliwienia zawarcia Umowy i realizacji Zamówienia Klient musi dokonać akceptacji niniejszego Regulaminu oraz warunków Umowy sprzedaży poprzez podanie danych osobowych Klienta, oznaczonych na stronie internetowej Sklepu jako obowiązkowe.

14. Zawarcie Umowy sprzedaży następuje poprzez wysłanie przez Klienta Zamówienia, oznaczającego złożenie przez Klienta oświadczenia woli w przedmiocie zamiaru zawarcia z Segafredo Zanetti Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Bochni Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu oraz akceptację przez prowadzącego Sklep internetowy tego oświadczenia poprzez wysłanie Klientowi wiadomości elektronicznej e-mail, obejmującej akceptację wszystkich uprzednio wskazanych przez Klienta elementów zamówienia. O chwili zawarcia umowy decyduje chwila otrzymania wiadomości e-mail, o której mowa w zdaniu poprzednim.

15. Reklamacje. SklepSegafredo.pl nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Przed odesłaniem produktu należy wypełnić formularz reklamacji dostępny na stronie: http://www.sklepsegafredo.pl/reklamacja.html. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu, oraz w przypadku towarów objętych gwarancją, kartę gwarancyjną. Reklamowany towar nie może posiadać oznak użytkowania oraz musi być kompletny. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania  przesyłki z reklamowanym produktem. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inny, dostępny w sklepie towar do wyboru. Korespondencja w trakcie realizacji reklamacji odbywać się będzie za pośrednictwem poczty e – mail  na adres: reklamacja@sklepsegafredo.pl.

16. W przypadku uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu do przesyłki Klient zobowiązany jest dołączyć również protokół uszkodzenia sporządzony w momencie odbioru towaru w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej i podpisany przez osobę dostarczającą przesyłkę.

17. Towar należy odesłać na adres:

Segafredo Zanetti Poland Sp. z o.o.
Ul. Partyzantów 7 
32 - 700 Bochnia

18. Zwrot towaru. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje zgodnie z obowiązującymi przepisami, prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, co może nastąpić poprzez złożenie przez Klienta stosownego oświadczenia na piśmie, w terminie 10, licząc od daty dostarczenia Towaru. Klientowi w takim przypadku przysługuje prawo zwrotu zakupionego towaru w terminie 10 dni od daty otrzymania przesyłki, bez podania przyczyny zwrotu. Jest to możliwe tylko w przypadku gdy produkt nie jest zniszczony lub w żaden sposób użytkowany ani otwarty. Dopuszczalne jest otwarcie opakowania zbiorczego w celu obejrzenia towaru. O zamiarze zwrotu towaru należy poinformować SklepSegafredo.pl  drogą mailową na adres: zwrot@sklepsegafredo.plpodając imię i nazwisko oraz numer zamówienia. Przekroczenie terminu będzie podstawą do nieuwzględnienia odstąpienia od umowy.

19. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Klient zobowiązany jest odesłać na swój koszt Towar należycie zapakowany w terminie 10 dni od jego otrzymania wraz z dokumentem sprzedaży na adres:

Segafredo Zanetti Poland Sp. z o.o.
Ul. Partyzantów 7 
32 - 700 Bochnia

oraz poinformować SklepSegafredo.pl  drogą e – mail’ową o tym fakcie na adres: zwrot@sklepsegafredo.pl

20. Koszty przesyłki pokrywa Klient. Segafredo Zanetti Poland Sp. z o.o. nie przyjmuje przesyłek odesłanych na koszt SklepSegafredo.pl  lub wysłanych bez poinformowania drogą malową o zamiarze zwrotu.

21. Koszty dostawy. Dostawy zamówionych Towarów realizowane są za pośrednictwem Poczty Polskiej,  firmy kurierskiej DPD lub paczkomatów InPost. Realizacja dostawy możliwa jest również poprzez osobisty odbiór Towaru w siedzibie Segafredo Zanetti Poland Sp. z o.o. : ul. Partyzantów 7 32 - 700 Bochnia.

Formy dostawy oraz ich koszty przedstawiają się następująco :

 

Do 0,35 kg

0,35 – 1 kg

1 – 2 kg

2,5 – 5 kg

5- 15 kg

15-25 kg

25- 31,5 kg

Kurier DPD

14,50 zł.

14,50 zł.

14,50 zł.

14,50 zł.

15,80 zł.

17,50 zł.

18,60 zł.

Paczkomaty InPost

9,90 zł.

9,90 zł.

9,90 zł.

12,50 zł.

-

-

-

Poczta Polska – paczka 48

11,90 zł.

12,90 zł.

15,50 zł.

-

-

-

-


22. Szacowany czas dostarczenia przesyłki zależny jest od wybranego sposobu dostawy i wynosi:

 • Poczta Polska (kurier 48): 2 dni robocze
 • Kurier DPD: 1 dzień roboczy
 • Paczkomaty InPost: 2 dni robocze
 • Odbiór osobisty w siedzibie prowadzącego Sklep internetowy, w Bochni, ul. Partyzantów 7: od pn. do pt. w godz. 8:00 - 16:00

Podane czasy oczekiwania są jedynie orientacyjne. Segafredo Zanetti Poland Sp. z o.o. nie odpowiada za opóźnienia, które wynikły z winy Poczty Polskiej bądź firmy kurierskiej lub InPost. Wszystkie wysyłki są realizowane w jak najkrótszym terminie, w miarę możliwości w ciągu 24h od wpłynięcia przelewu.

23. Każdy Klient składający Zamówienie otrzyma dowód zakupu w postaci paragonu. Klient chcący otrzymać fakturę powinien w momencie składania Zamówienia zaznaczyć taką opcję oraz uzupełnić dane na które faktura ma być wystawiona podając nazwę firmy, adres, oraz numer NIP – w miejscach wskazanych na Stronie internetowej. Faktura lub paragon zostaną dołączone do przesyłki. 

24. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Segafredo Zanetti Poland Sp. z o.o. a Klientem będącym konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Segafredo Zanetti Poland Sp. z o.o. a Klientem nie będącym konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego poddaje się rozstrzygnięciu sądu właściwemu miejscowo ze względu na siedzibą Segafredo Zanetti Poland Sp. z o.o.

25. Administratorem bazy danych Klientów Sklepu internetowego w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883, z późn. zmianami) jest Segafredo Zanetti Poland Sp. z o.o. z siedziba w Bochni.

26. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

kontakt

Segafredo Zanetti Poland Sp. z o.o.
Ul. Partyzantów 7
32 - 700 Bochnia

Obsługa Klienta
+48 784 000 900
+48 14 615 41 91

e-mail: info@sklepsegafredo.pl

NIP: 8681746560
Regon: 852630900

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.